Medycyna szkolna


Pielęgniarki pracujące w środowisku nauczania i wychowania w SP ZOZ sprawują opiekę nad dziećmi w wieku od 6 roku życia do 18/19 roku życia od klasy 0 do ostatniej klasy szkoły ponadgimnazjalnej a w szkole specjalnej do 24 roku życia.

Sprawując opiekę nad uczniami pielęgniarki zapewniają dostęp do świadczeń od poniedziałku do piątku w wymiarze czasu pracy odpowiadającym liczbie uczniów.

Pielęgniarki medycyny szkolnej:

 • Agnieszka Piekarniak
 • Grażyna Szydło

Celem działalności pielęgniarki medycyny szkolnej jest:

 • wspieranie rozwoju i edukacji dzieci i młodzieży w wieku szkolnym;
 • współdziałanie na rzecz ochrony i promocji zdrowia uczniów.

Do zadań pielęgniarki w środowisku nauczania i wychowania:

 1. organizowanie opieki pielęgniarskiej nad uczniami w środowisku nauczania i wychowania, a w szczególności:
  • wykonuje testy przesiewowe, przeprowadza ich interpretacje, zaleca i egzekwuje wyniki,
  • przygotowuje uczniów do badań lekarskich i szczepień profilaktycznych,
  • dokonuje przeglądu higieny osobistej uczniów,
  •  realizuje opiekę nad uczniami z wysokiego ryzyka,
  • współpracuje z rodzicami w rozwiązywaniu problemów związanych ze zdrowiem dzieci i młodzieży,
  • współpracuje z wychowawcami, wymienia informacje, ustala zasady opieki zdrowotnej nad uczniami,
  • pełni nadzór nad środowiskiem szkolnym;
 2. w stanach zagrożenia życia lub nagłego pogorszenia zdrowia podopiecznych jest zobowiązana do udzielenia natychmiastowej pomocy medycznej i bezzwłocznie wzywa lekarza pomocy doraźnej.
 3. współpraca z : lekarzami Podstawowej opieki Zdrowotnej, pielęgniarka środowiskowa, instytucjami opiekuńczymi, dyrekcją szkoły i Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną
 4. prowadzenie działalności edukacyjnej wśród młodzieży na tematy związane z promocją zdrowia i profilaktyką chorób