O nas


Przedmiot działalności

Głównym celem SPZOZ w Chynowie jest podejmowanie działań na rzecz ochrony i poprawy stanu zdrowia ludności poprzez organizowanie i prowadzenie działalności leczniczej, profilaktycznej, stałe podnoszenie poziomu świadczonych usług oraz propagowanie zachowań prozdrowotnych.

Do zadań SPZOZ w Chynowie należy w szczególności udzielanie świadczeń zapobiegawczo-leczniczych z zakresu ambulatoryjnej opieki zdrowotnej służące zachowaniu, przywracaniu i poprawie stanu zdrowia, udzielanie ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznej opieki zdrowotnej, świadczenia w zakresie diagnostyki medycznej i analityki medycznej, orzekanie i opiniowanie o stanie zdrowia i czasowej niezdolności do pracy, propagowanie oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia.

Rodzaj działalności leczniczej i zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych

SPZOZ w Chynowie prowadzi działalność leczniczą w rodzaju ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych.

Zakres świadczeń udzielanych przez SP ZOZ w Chynowie obejmuje:

  • świadczenia podstawowej opieki zdrowotnej;
  • świadczenia ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w zakresie położnictwa i ginekologii