Ochrona danych osobowych

Szanowni Państwo

Na podstawie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych art. 13 ust 1i2 , oraz uchylenia dyrektywy 95/46NVE

Informujemy iż

Administratorem Państwa danych osobowych jest:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Chynowie

 1. Główna 56

05-650 Chynów

Inspektorem danych osobowych jest:

Paulina Bojanowska

paulina.bojanowska@cbi24.pl

Inspektor danych osobowych to osoba z którą można się skontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych.

Cel przetwarzania danych osobowych:

Świadczenie usług medycznych, ochrona stanu zdrowia, leczenie przez osoby trudniące się zawodowo leczeniem lub świadczeniem innych usług medycznych. Zarządzanie udzielaniem usług medycznych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Chynowie.

Podstawy prawne:

 • .6 ppkt c-d ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
 • Ustawa z dnia 6 listopada 2008r.o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
 • Ustawa z dnia 5 grudnia 1996r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty.
 • Ustawa z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej.
 • Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011r.o działalności leczniczej .
 • Ustawa z dnia 28 kwietnia 2001r o systemie informacji w ochronie zdrowia.

Odbiorcą Państwa danych osobowych będą tylko i wyłącznie podmioty posiadające upoważnienie do pozyskiwania danych osobowych na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

Państwa prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 • Uzyskanie dostępu do swoich danych.
 • Zażądania sprostowania swoich danych osobowych
 • Przenoszenia swoich danych ( o ile przysługuje)
 • Wniesienia skargi do organu nadzorczego
 • Wniesienia sprzeciwu
 • Cofnięcie zgody w dowolnym momencie