Udostępnianie dokumentów medycznych

  1. Podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych udostępnia dokumentację medyczną pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta.
  2. Po śmierci pacjenta, dokumentacja medyczna jest udostępniana osobie upoważnionej przez pacjenta za życia lub osobie, która w chwili zgonu pacjenta była jego przedstawicielem ustawowym. Dokumentacja medyczna jest udostępniana także osobie bliskiej*, chyba że udostępnieniu sprzeciwi się inna osoba bliska lub sprzeciwił się temu pacjent za życia, z zastrzeżeniami wskazanymi w art. 26 ust. 2a i 2b ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
  3. Dokumentacja medyczna jest udostępniana w następujący sposób:
   • do wglądu w zakładzie opieki zdrowotnej w obecności pracownika udostępniającego dokumentację i w uzgodnionym terminie, z zapewnieniem pacjentowi lub innym uprawnionym organom lub podmiotom możliwości sporządzenia notatek lub zdjęć,
   • przez sporządzenie jej wyciągów*, odpisów* lub kopii*
   • przez wydanie oryginału za potwierdzeniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, na żądanie organów władzy publicznej albo sądów powszechnych, a także w przypadku gdy zwłoka w wydaniu dokumentacji mogłaby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia pacjenta
   • na informatycznym nośniku danych*.
  4. Udostępnienie dokumentacji następuje w trybie zapewniającym zachowanie poufności i ochrony danych osobowych.
  5. W przypadku gdy udostępnienie dokumentacji nie jest możliwe, odmowę przekazuje się w postaci papierowej lub elektronicznej, zgodnie z żądaniem uprawnionego organu lub podmiotu. W każdym przypadku wymagane jest podanie przyczyny odmowy.
  6. Wydanie dokumentacji następuje za potwierdzeniem tożsamości wnioskodawcy dowodem osobistym lub innym dokumentem urzędowym ze zdjęciem.
  7. Dokumentacja wydawana jest bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 7 dni od złożenia wniosku.
  8. Pierwsza kopia dokumentacji medycznej w żądanym zakresie dla pacjenta, którego dokumentacja medyczna dotyczy i/lub jego przedstawiciela ustawowego jest bezpłatna.
  9. Opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej są określone w regulaminie.
  10. Udostępnienie dokumentacji do wglądu na miejscu, po uprzednim uzgodnieniu terminu, jest bezpłatne.
  11. Udostępnienie dokumentacji jest bezpłatne w przypadku udostępnienia jej pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu po raz pierwszy w żądanym zakresie w postaci wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku, na informatycznym nośniku danych* oraz kopii w formie odwzorowania cyfrowego (skanu) oraz w związku z postępowaniem przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych.