Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Chynowie

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Chynowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotne w Chynowie, https://zozchynow.pl/

 • Data publikacji strony internetowej: 2012-09-01
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2017-01-23

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • dokumenty w postaci skanów dokumentów papierowych opublikowane przed 23 września 2020 roku

Wyłączenia

 • mapy (art. 3 ust. 2 pkt 4 Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych)
 • treści określone w art. 3 ust. 2 pkt 5 Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-22
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-09-22

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Dariusz Nogal.
 • E-mail: spzoz@chynow.pl
 • Telefon: (48)6614218

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Chynowie
 • Adres: ul. Główna 56
  05-650 Chynów
 • E-mail: spzoz@chynow.pl
 • Telefon: (48) 6614218

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. SPZOZ w Chynowie: Ośrodek Zdrowia w Chynowie (jednopiętrowy parterowy)

Do budynku prowadzi jedno wejście od strony ulicy Głównej.
Do wejścia prowadzą: schody oraz podjazd dla wózków, znajdujący się przy schodach.
Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.
Dla osób na wózkach dostępne są: korytarz i wszystkie pomieszczenia w budynku.
W budynku nie ma windy.
W budynku znajduje się toaleta ogólnodostępna z kabiną dostosowaną dla osób niepełnosprawnych.
Przed budynkiem wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
Do budynku i jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

 1. SPZOZ w Chynowie: Ośrodek Zdrowia w Drwalewie filia (parterowy jednopiętrowy)

Do budynku prowadzi jedno wejście od strony ulicy Grójeckiej.
Do wejścia prowadzą: schody oraz podjazd dla wózków, znajdujący się przy schodach.
Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.
Dla osób na wózkach dostępne są: korytarz i wszystkie pomieszczenia w budynku.
W budynku nie ma windy.
W budynku znajduje się toaleta ogólnodostępna z kabiną dostosowaną dla osób niepełnosprawnych.
Przed budynkiem wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
Do budynku i jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Udogodnienia na stronie podmiotowej BIP oraz stronie internetowej SPZOZ w Chynowie:

 • wersja kontrastowa (czarne tło, białe litery)
 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
 • możliwość zwiększenia interlinii oraz odstępów pomiędzy literami

Dodatkowe udogodnienie na stronie internetowej SPZOZ w Chynowie:

 • możliwość odsłuchiwania

Inne informacje i oświadczenia